Tác giả

Đơn vị công tác

1 TTQG dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ánh, L.V. Một mùa mưa lũ hiếm thầy ở Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 438, 29-34.

Tài liệu tham khảo