Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Tóm tắt tình hình môi trường không khí và nước tháng III/ 1997. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 438, 49-50.

Tài liệu tham khảo