Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thuận, N.T. Họp khóa thứ 10 của ban thủy văn thuộc tổ chức Khí tượng thế giới (WMO). Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 438, 51-52.

Tài liệu tham khảo