Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
2 Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng

Tóm tắt

Xu thế biến động của nhiệt độ mặt nước biển khu vực biển Việt Nam được nghiên cứu và đánh giá dựa trên các số liệu thực đo tại các trạm quan trắc và số liệu vệ tinh. Theo số liệu quan trắc tại các trạm, nhiệt độ mặt nước biển có xu thế tăng khoảng 0,015oC/năm. Theo số liệu vệ tinh (1982 - 2013), nhiệt độ mặt nước biển trên quy mô toàn Biển Đông có xu thế tăng từ khoảng 0,017oC/năm; nhiệt độ mặt nước biển khu vực ven biển miền Trung có xu thế tăng mạnh nhất từ 0,008 đến 0,018oC/năm; khu vực ven bờ Vịnh Bắc Bộ có xu thế tăng từ 0,01đến 0,012oC/năm; khu vực có mức tăng ít nhất là khu vực Vịnh Thái Lan, từ 0,006 đến 0,012oC/năm.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Xuân Hiển, Trần Thục, Vũ Khắc Quyết, Khương Văn Hải, Nguyễn Thị Thanh (2014), Xu thế thay đổi của nhiệt độ mặt nước biển khu vực biển Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 639, 5-9.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Xuân Hiển, Trần Thục, Lê Quốc Huy (2010). Nghiên cứu xu thế biến đổi mực nước biển khu vực biển Đông và vùng ven bờ Việt Nam từ số liệu vệ tinh, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 592.
2. Lê Quốc Huy, Trần Thục, Đinh Văn Ưu, 2013 Ứng dụng bộ mô hình kết nối nghiên cứu biến động của nhiệt độ mặt nước biển (SST) khu vực bờ Tây Biển Đông. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về khí tượng thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu lần thứ XVI - Tập II, tr. 250-256.
3. Belkin I.M., Cornillon P. and Ullman D. (2003). Ocean fronts around Alaska from satellite SST data, Proceedings of the Amer. Met. Soc. 7th Conf. on the Polar Meteorology and Oceanography, Hyannis, MA, Paper 12.7, 15pp.
4. IPCC (2013), The Physical Science Basic, Fifth Assessment Report.
5. http://podaac.jpl.nasa.gov/AVHRR-Pathfinder.
6. http://apdrc.soest.hawaii.edu/data/data.php