Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tổng cục KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngữ, N.Đ. Công tác khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 444, 5-8.

Tài liệu tham khảo