Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Quốc gia Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Châu, D.L.; Khánh, T.G. Tình hình diễn biến cơn bão số 5 năm 1997 và công tác dự báo phục vụ. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 444, 9-12.

Tài liệu tham khảo