Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm quốc gia Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ánh, L.V. Lũ và công tác dự báo lũ năm 1997 trên các hệ thống sông chính toàn quốc. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 444, 13-18.

Tài liệu tham khảo