Tác giả

Đơn vị công tác

1 Vụ Khoa học kĩ thuật- Tổng cục KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tâm, N.L. Về một phương pháp xác định gió trong lớp sát đất. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 444, 22-24.

Tài liệu tham khảo

1. Hướng dẫn sử dụng hệ thám không vô tuyến DigiCora-Rs80.

2. Daiseva.N.A. Cao không học. NXB KTTV, Leningrad 1990.

3. Phạm XUân Ngọc. Hoàng Xuân Cơ. Cơ sở khí tượng học, NXB Khoa học kĩ thuật 1991.

4. Hướng dẫn về các dụng cụ và phương pháp quan trắc khí tượng N8. Tổ chức KTTG, xuất bản 1983.

5. Trần Sĩ Việt. Vũ Duy Quang. Thủy khí động lực kĩ thuật. NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1981.