Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trung, L.Đ. Quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước trong vùng ảnh hưởng triều có xét đến các tác động môi trường vùng nam mang thít , đồng bằng Cứu Long. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 444, 33-37.

Tài liệu tham khảo