Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tóm tắt tình hình khí tượng, thủy văn và hải năm tháng XI năm 1997. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 444, 38-44.

Tài liệu tham khảo