Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tóm tắt tình hình môi trường không khí và nước tháng IX/ 1997. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 444, 45-46.

Tài liệu tham khảo