Tác giả

Đơn vị công tác

1Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
2Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
3Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Nội dung của bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình Cropwat để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) với các kịch bản khác nhau đến nhu cầu nước cho canh tác lúa tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học hỗ trợ cho công tác lập quy hoạch, định hướng khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Võ Ngọc Dũng, Huỳnh Thị Lan Hương, ThS. Chu Thị Thanh Hương (2014), Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhu cầu nước cho canh tác lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 639, 43-48.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2011, TCVN 8641:2011 Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm.
3. Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ngãi - Báo cáo tổng kết công tác phòng chống lụt bão hàng năm.
4. Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão (2009), Danh sách cấp phép tài nguyên nước.
5. Đào Xuân Học, (2009), Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Báo cáo trình bày tại Hội thảo Việt Nam thích ứng với Biến đổi khí hậu ngày 31/7/2009 tại Hội An, Quảng Nam. http://www.occa-mard.gov.vn.
6. Nguyễn Đức Ngữ (2008), Biến đổi khí hậu, Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội.
7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi (2010), Công văn số: 618/SNN&PTNT về việc hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống một số cây trồng chính vụ Đông Xuân 2010-2011.
8. UBND tỉnh Quảng Ngãi, (2010), Kế hoạch thực hiện đế án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.
9. UBND tỉnh Quảng Ngãi (2011), Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Ngãi.
10. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2010 – Báo cáo tổng kết: Tác động của BĐKH lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng.