Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài Cao không trung ương

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đa, T.V. Về phân tích điều hoà dãy số liệu trung bình tháng đối với độ cao các mặt đẳng áp và nhiệt độ trong khí quyển tự do khu vực Hà Nội. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993395, 12-20.

Tài liệu tham khảo

1. Panopski H.A. Brier G.W. Các phương pháp thống kê trong khí tượng (tiếng Nga). NXB Khí tượng Thuỷ văn, Leningrat, 1972.

2. Konhiaiep K.V. Phân tích phổ các quá trình và trường ngẫu nhiên (tiếng Nga). NXB Khoa học, Mat-xcow-va, 1973. 

3. Động lực học khí quyển, mây và trao đổi nhiệt trong vùng nhiệt đới (tiếng Nga). NXB Khí tượng Thuỷ văn, Leningrat, 1983.

4. Poliak. I.I. Phương pháp phân tích các quá trình và trường ngẫu nhiên trong khí hậu (tiếng Nga). NXB Khí tượng Thuỷ văn, Leningrat, 1979.