Tác giả

Đơn vị công tác

1 TTLHVX về KTNĐ và NC bão

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thắng, Đ.N. Phân bố không gian của tiềm nhiệt ngưng kết đối với cơn bão chuck (9204). Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993395, 21-26.

Tài liệu tham khảo

1. Tổng kết về nghiên cứu khoa học đề tài hợp tác Việt Xô No-1 "Nghiên cứu sự hình thành và tiến triển của xoáy nhiệt đới ở thời kỳ phát triển ban đầu với mục đích giải thích các nhân tố xác định các quá trình này". PTS Lê Đình Quang và các ctv. Hà Nội, 1991.

2. Frank W.M. - The structure and energetics of tropical cyclone. Atmos. Sci. Pag No 258 Colo. State. Univ. 1976.

3. Lê Đình Quang và Đỗ Ngọc Thắng. Một vài đặc trưng của dòng rối nhiệt và ẩm trong thời kỳ phát triển của XTNĐ trên biển Đông. Tập san KTTV tháng 7-1991.

4. S.P. Khromov, L.I. Manotova. Từ điển khí tượng (tiếng Nga), Leningrat, 1974.