Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài KTTV Liên tỉnh Hà Tây - Hoà Bình

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thành, Đ.H. Sơ bộ nhận xét về vụ Chiêm Xuân 1992-1993 ở Hà Tây. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993395, 27-28.

Tài liệu tham khảo