Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
2Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

Tóm tắt

Hạn hán là một trong những thiên tai phổ biến, diễn ra từ từ nhưng có tác động lớn đến kinh tế - xã hội. Theo sau lũ lụt và bão, hạn hán được xếp vào loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở Việt Nam. Những nghiên cứu gần đây chỉ ra khả năng xuất hiện nhiều hơn những đợt hạn hán nặng trên nhiều vùng của Việt Nam. Có thể nói rằng, hiểu rõ tính chất hạn hán trong vùng là rất quan trọng cho mục đích quản lý rủi ro hạn và tích hợp trong các kế hoạch phát triển. Mục đích của bài báo này là đánh giá các đặc trưng hạn hán vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ 1961-2010. Kết quả cho thấy, trong 50 năm qua, mức độ hạn giảm dần theo chiều từ Bắc vào Nam ở đầu mùa và có chiều ngược lại vào cuối mùa. Tần suất hạn từ thấp đến cao, chưa đạt đến ngưỡng tần suất đặc biệt cao. Thời gian hạn trung bình dao động từ gần 1 tháng đến 4 tháng.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Thắng, Mai Văn Khiêm, Lã Thị Tuyết, Trương Đức Trí (2014), Diễn biến các đặc trưng hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ thời kỳ 1961 - 2010. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 639, 56-60.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Trọng Hiệu, Phạm Thị Thanh Hương, 2002. Đặc điểm hạn và phân vùng hạn ở Việt Nam. Viện Khí
tượng Thủy văn.
2. Nguyễn Trọng Hiệu và ctv, 2012. Phân bố hạn hán và quan hệ giữa ENSO với hạn hán.. Nhà xuất bản
Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội
3. Đào Xuân Học, 2002. Hạn hán và những giải pháp giảm thiệt hại. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
4. Nguyễn Đức Ngữ, 2002. Tìm hiểu về hạn hán và hoang mạc hóa. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
5. Nguyễn Văn Thắng, 2007. Nghiên cứu và xây dựng công nghệ dự báo và cảnh báo sớm hạn hán ở Việt
Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.