Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tóm tắt tình hình Khí tượng, Thủy văn và Hải văn tháng X năm 1993. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993395, 32-38.

Tài liệu tham khảo