Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Khí tượng Thuỷ văn 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thông, N.N. Quan trắc thực nghiệm xác định các hệ số chuyển đổi để tính tán xạ tổng xạ quang hợp hữu hiệu. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993396, 11-16.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Ngọc Thông. Xác định hệ số chuyển đổi để tính trực xạ quang hợp theo trực xạ toàn phần. Tập san KTTV, số 1, 1993.

2. Nguyễn Ngọc Thông. Phân bố bức xạ quang hợp trên lãnh thổ Việt Nam. Đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục KTTV, Viện KTTV Hà Nội, 1992.

3. Tamigo K.G. Guliep V.I. Phương pháp đo bức xạ quang hợp hữu hiệu. NXB "Khoa học", M.1967.

4. Pereliot N.A. Sự phụ thuộc của tỷ số giữa bức xạ quang hợp hữu hiệu với bức xạ toàn phần theo độ trong suốt khí quyển và lượng mây. Công trình nghiên cứu của Viện nghiên cứu khoa học KTTV, Ucraina, tập 94, 1970.

5. Ephimova N.A. Phân bố bức xạ quang hợp hữu hiệu trên lãnh thổ Liên Xô. Công trình nghiên cứu của Đài VLĐC Trung ương Voaykop, tập 179, 1965.

6. Rot Iu.C. Chế độ bức xạ và cấu trúc của lớp phủ thực vật. NXB "tapty" 1965.