Tác giả

Đơn vị công tác

1 Phân Viện KTTV tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Quang, L.V. Khả năng tăng vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993396, 17-22.

Tài liệu tham khảo

1. Nhiều tác giả. Những báo cáo tổng kết chương trình điều tra cơ bản tổng hợp ĐBSCL giai đoạn 1 và 2.

2. PT. Văn Thanh, KS. Nguyễn Đình Phước, PTS. Huỳnh Nguyên Lan, KS. Nguyễn Văn Ba. Nhận xét sơ bộ điều kiện KTTV nông nghiệp TP Hồ Chí Minh.

3. PTS Huỳnh Nguyên Lan. Điều kiện khí hậu thuỷ văn nông nghiệp với cơ cấu mùa vụ của một số cây trồng chính ở Nam Bộ.

4. KS. Lê Văn Quang. Tìm các chỉ tiêu khí hậu nông nghiệp tổng hợp cho một số cây trồng chủ yếu ở Nam Bộ.

5. Oldman L.R. and Frere M. A. Study of the agroclimatology of the humid tropics of Southeast Asia. Technical report.