Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Khí tượng Thuỷ văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thắng, N.V. Xu thế biến đổi của tổng lượng Ôzon. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993396, 23-25.

Tài liệu tham khảo

1. Pedalabord P. Gió mùa. NXB tài liệu nước ngoài, Mat-xcow-va, 1963.

2. Mc. Bride John L. The Australia monsoon during FGGE/MONEX. "Garp spec. Rept" 1985. No44.