Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tóm tắt tình hình Khí tượng, Thủy văn và Hải văn tháng XI năm 1993. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993396, 26-32.

Tài liệu tham khảo