Tác giả

Đơn vị công tác

1 Vụ Khoa học Kỹ thuật

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tước, Đ.V. Hội thảo khoa học về đổi mới công nghệ trong tưới và tài nguyên nước. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993396, 33.

Tài liệu tham khảo