Tác giả

Đơn vị công tác

1 Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Sênh, N.T. Mưa bão năm 1987 ở Tây Thái Bình Dương. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988329, 1-6.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Vũ Thi: Đặc điểm của mưa bão và áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông. Nội san KTTV 1/1985.

2. Typhoon Committee Annal Review. 1985.

3. Trung tâm dự báo khí tượng Nhật Bản Tokyo. Bản tin dự báo bão năm 1987.