Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Khí tượng Thuỷ văn 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Quyết, Đ.V.; Anh, L.T. Phương pháp bổ khuyết số liệu dòng chảy ứng dụng cho một tuyến công trình thuỷ điện trên lưu vực sông Đồng Nai. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988329, 7-12.

Tài liệu tham khảo