Tác giả

Đơn vị công tác

1 Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hùng, V.Q. Dự báo hạn vừa các quá trình mưa vừa mưa to trong các tháng V và VI ở Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988329, 13-15.

Tài liệu tham khảo