Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài KTTV Hoàng Liên Sơn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Sáp, T.V. Giới thiệu một vài phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng thông tin Khí tượng Thuỷ văn. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988329, 16-19.

Tài liệu tham khảo

1. Hướng dẫn phương pháp đánh giá HQKT của việc sử dụng thông tin KTTV trong sản xuất nông nghiệp. NXBKTTV Matxcova, 1981 (tiếng Nga).

2. Xandosco L.A. Đảm bảo khí tượng cho nền kinh tế quốc dân. NXB KTTV, Leningrat, 1981 (tiếng Nga).