Tác giả

Đơn vị công tác

1 Vụ KHKT

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tuấn, Đ.Đ. Đề tài nghiên cứu khoa học của Tổng cục KTTV đã được cấp "Chứng nhận quyền tác giả". Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988329, 20-22.

Tài liệu tham khảo