Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài KTTV Nghệ-Tĩnh

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Sơn, T.D. Tình hình và triển vọng của Khí tượng Radar. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988329, 23-28. 

Tài liệu tham khảo

1. G. K. Xulnevelige; N.I. Glyskova, L.M. Fenchenko. Dự báo dông tố và mưa rào. NXB KTTV, 1970 (tiếng Nga).

2. TA. Sejiga. Aprelimina study of comparative measurements of rainfall rate using the differential reflectivity radar technique and network Journal of applied meteology volume 20 No 11. November 1981.

3. S. Raghavan. Radar indicator of tropical cyclono intensity. Report of seminar on the application of radar data tropical cyclone forecasting WMO/ID No26.

4. Khí tượng rada. Tư liệu của hội nghị các nước XHCN, NXB L 1981 (tiếng Nga).

5. Michall D. Hudlow and RCMaheshwari. Recent development shnhfuturistis projections in radar technology for weather monitoring. Report of seminar on the application of radar to tropical cyclone forcasting WMO/TD No26.