Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đoàn khảo sát thuỷ văn ĐBSCL

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tài liệu tham khảo

Đích, P.L. Giới thiệu phương pháp đo lưu lượng nước bằng tàu di động. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988329, 29-32.