Tác giả

Đơn vị công tác

1 Vụ Khoa học Kỹ thuật

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tuấn, V. Phương pháp phân kiện tự động dùng trong các mô hình tổng lượng. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988336, 7-11.

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Tuấn. "Mô hình SMART - Dự báo, tính toán dòng chảy từ mưa". Tuyển tập báo cáo của Hội thảo quốc gia về ứng dụng mô hình toán thuỷ văn - thuỷ lực trong phát triển và quản lý tài nguyên nước, Hà Nội (1988).". Tập 1.

2 Nash, J.E and Foley,J.J. —« Linear. Models of Rainfall - Runoff System s « in Rainfall - Runoff Relationships, Water Resources Publications, Littleton, Colorade, U.S.A. 1982