Tác giả

Đơn vị công tác

1 Phòng XDCB

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Huynh, T.Q. Dùng bơm xe đạp làm bơm chân không ở công trình tự ghi mực nước kiểu xi phông ngược. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988336, 24-26.

Tài liệu tham khảo