Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Khí tượng Thuỷ văn 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hải, T.Đ. Ngoại suy số liệu trong tính toán thuỷ văn. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988336, 17-23.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Lại. Ứng dụng mô hình toán thuỷ văn trong tính toán dòng chảy sông. Luận án PTS. ĐH. Thuỷ Lợi, 1987.

2. Nguyễn Văn Thắng. Phương pháp tính toán khôi phục chuỗi tài liệu lưu lượng theo mô hình TANK. Tuyển tập hội nghị khoa học lần thứ VIII Đ.H. Thuỷ Lợi, 1984.

3. Hướng dẫn xác định các đặc trưng thuỷ văn tính toán. NXB Khí tượng Thuỷ văn Liên Xô, 1982.

4. Sharma H.D. The use of Simulation Techniques for Sequential Generation of Short-Sized Rainfall Data and its application in the Estimation of Design Flood. «Proc of the Madrid Symp. June 1673 » V.l.

5. Design of Water Resources Projects With Inadequate Data. Proc of the Madrid Symp. June 1963 V.l, V.2.

6. WMO Project on Intercomparision of Conceptual Models Used in Operational Hydrological Forecasting. Operational Hydrology Report No7. Geneva, 1975.