Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung Tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;  nguyenviethungtv@gmail.com; lethiphuongtruc@gmail.com

2 Công ty DHI Việt Nam; tqd.dhi@gmail.com

3 Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; nguyenphuongdongkttv@gmail.com

4 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ; congtt@gmail.com

* Tác giả liên hệ: nguyenviethungtv@gmail.com; Tel.: +84–964081122

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cùng với xu thế đô thị hóa và sự gia tăng dân số, các hoạt động công nghiệp, thương mại sẽ dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm nước mặt ở các khu đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh. Cùng với đó TP Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh với sáu lĩnh vực chính, trong đó có “môi trường thông minh”. Như vậy việc giám sát, quản lý, theo dõi, dự báo chất lượng nước trong môi trường đô thị thông minh sẽ đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, thời gian và phương thức. Bài báo này sẽ giới thiệu một nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, dự báo chất lượng nước tự động cho hệ thống 5 kênh rạch chính trong nội đô TP.HCM, trên nền tảng mô hình chất lượng nước DHI MIKE và các nền tảng Công nghệ thông tin, với mục tiêu đáp ứng các yêu cầu quản lý môi trường thông minh trong một đô thị thông minh.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hưng, N.V.; Trúc, L.T.P.; Thanh, Đ.Q.; Đông, N.P.; Công, T.T. Xây dựng hệ thống dự báo chất lượng nước tự động trên kênh, rạch nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 741, 57-74. 

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia giai đoạn 2016–2020. Nhà xuất bản Dân trí, 2021, tr. 191.

2. Cole, M.; Lindeque, P.; Halsband, C.; Galloway, T.S. Microplastics as contaminants in the marine environment: a review. Mar. Pollut. Bull. 2011, 62, 2588–2597. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.09.025.

3. Obin, N.; Tao, H.; Ge, F.; Liu, X. Research on Water Quality Simulation and Water Environmental Capacity in Lushui River Based on WASP Model. Water 202113, 2819. https://doi.org/10.3390/w13202819.

4. McBean, E.; Bhatti, M.; Singh, A.; Mattern, L.; Murison, L.; Delaney, P. Temperature Modeling, a Key to Assessing Impact on Rivers Due to Urbanization and Climate Change. Water 202214, 1994. https://doi.org/10.3390/w14131994.

5. Mateus, M.; Vieira, R.d.S.; Almeida, C.; Silva, M.; Reis, F. ScoRE–A Simple Approach to Select a Water Quality Model. Water 201810, 1811. https://doi.org/10.3390/w10121811.

6. Deb, D.; Tuppad, P.; Daggupati, P.; Srinivasan, R.; Varma, D. Spatio–Temporal Impacts of Biofuel Production and Climate Variability on Water Quantity and Quality in Upper Mississippi River Basin. Water 20157, 3283–3305. https://doi.org/10.3390/w7073283.

7. Liangliang, G.; Daoliang, L. A review of hydrological/water–quality models. Front. Agric. Sci. Eng. 20141, 267–276.

8. Tsakiris, G.; Alexakis, D. Water quality models: An overview. Eur. Water 2012, 37, 33–46. Available online: http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2012_37_04.pdf.
9. Nguyễn, V.A.T.; Nguyễn, Q.H.; Nguyễn, T.S.; Nguyễn, T.L. Ứng dụng mô hình Mike 11 mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm do nuôi trồng thủy sản trên một số sông lớn tỉnh Quảng Trị. VNU J. Sci.: Earth Environ. Sci. 2016, 32(3S), 250–255.

10. Hiện, N.Đ.; Dũng, T.Đ.; Lâm, N.T.T.; Quân, N.Q.; Luân, P.Đ.M.H. Đánh giá và dự báo chất lượng nước các kênh, rạch, sông, suối trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 735, 12–25. doi:10.36335/VNJHM.2022(735).12-25.

11. An, H.T.; Nhung, T.T. Nghiên cứu kết hợp mô hình thủy lực và mô hình trí tuệ nhân tạo mô phỏng chất lượng nước sông Nhuệ – Đáy. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 739, 67–80. doi:10.36335/VNJHM.2022(739).67-80.

12. Hồng, N.V. Luận văn “Nghiên cứu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đến chất lượng nước mặt sông Sài Gòn”. Viện Khí Tượng Thủy Văn và BĐKH, 2017.

13. Trân, L.T.H.; Giang, T.T.T. Nghiên cứu bước đầu đánh gía rủi ro sinh thái và sức khỏe cho khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Sci. Technol. Dev. 2009, 12(06), 48–59.

14. Tuyền, V.T.T. Diễn biến hàm lượng oxy hòa tan trên tầng nước mặt tại kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Tp. Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp 2018, 4, 118–127.

15. Quân, T.M. Điều tra. đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm các kênh rạch vùng đô thị phía Nam tỉnh Bình Dương. Sở KHCN tỉnh Bình Dương, 2018.

16. Bộ Xây Dựng. TCXDVN 33:2006 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình, 2006.