Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Tổng cục KTTV

2Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt

Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình hồi quy từng bước dự báo lượng mưa cho khu vực Bắc Bộ sử dụng yếu tố dự báo là tổng lượng mưa quan trắc 24 giờ trung bình khu vực và nhân tố dự báo là số liệu trung bình ngày các yếu tố xoáy thế, tốc độ thẳng đứng, độ phân kỳ trên các mực đẳng nhiệt độ thế và mực đẳng áp. Kết quả đánh giá độc lập cho thấy lượng mưa dự báo có tương quan tốt (0,6 - 0,8), sai số RMSE còn khá nhỏ (4-6mm/ngày) nhưng thường vẫn cho lượng mưa thấp hơn so với thực tế trong các ngày mưa lớn.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Phúc Lâm, Nguyễn Đức Nam, Đỗ Thị Thanh Thủy, Hoàng Đức Cường (2019), Xây dựng mô hình thống kê hiệu chỉnh kết quả dự báo mưa cho khu vực Bắc Bộ sử dụng xoáy thế. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 697, 26-32.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2005), Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

2. Phan Văn Tân (1999), Phương pháp thống kê trong khí hậu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Berry, Reeder, Jakob (2012), Coherent Synoptic Disturbances in the Australian Monsoon;

4. Dallavalle J.P. and B. Glahn, (2005). Toward a gridded MOS system. Preprints, 21th Conference on Weather Analysis and Forecasting, Washington, DC, Amer. Meteor. Soc., 13B.2.

5. Glahn H.R. and D.A. Lowry, (1972), The use of model output statistics (MOS) in objective weather forecasting. J. Appl. Meteor.,

6. John W. Nielsen-Gammon and David A. Gold, (2008), Potential Vorticity Diagnosis of the Severe Convective Regime

7. Jun Du, Han-Ru Cho (1996), Potential Vorticity Anomaly and Mesoscale Convective Systems on the Baiu (Mei-Yu) Front;

8. Hoang, P.L., Reeder, M.J., Berry, G.J., Schwendike, J. (2017), Coherent Potential Vorticity Maxima and Their Relationship to Extreme Summer Rainfall in the Australian and North African Tropics, Journal of Southern Hemisphere Earth System Sciences, 66, 424-441.

9. Russell, G., Vaughan, E., Norton, G. (2012), Large-scale potential vorticity anomalies and deep convection.

10. Wilks, D.S. (1995), Statistical Method in the Atmospheric Sciences. Academic Press.