Tác giả

Đơn vị công tác

1 HUTECH University; h.phu@hutech.edu.vn

2 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận; minhtrieu.ttnbt@gmail.com

3 Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; htnhan_ctn@hcmunre.edu.vn

4 Đại học Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột – Dăk Lăk; ttmha@ttn.edu.vn

*Tác giả liên hệ: htnhan_ctn@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–975397953

Tóm tắt

Hiện nay, biến đổi khí hậu và hạn hán vào mùa khô đã tác động đến công trình cung cấp nước tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Mặt khác, các công trình đã đầu tư trước năm 2000 trên địa bàn đã khai thác vượt công suất đã được thiết kế ban đầu, một số công trình bị xuống cấp, chất lượng nước một số công trình chưa đảm bảo chất lượng; công tác hưởng ứng sử dụng tiết kiệm nước sạch chưa thường xuyên, liên tục. Vì vậy, nghiên cứu đánh giá khả năng cấp nước sinh hoạt tại huyện Hàm Thuận Bắc hiện nay là rất cần thiết. Thông qua số liệu nghiên cứu và phân tích SWOT (S–Strengths: những điểm mạnh, W–Weakness: điểm yếu, O–Opportunities: cơ hội và T–Threats: nguy cơ/thách thức); bài báo đã thực hiện khảo sát thực tế cho điểm trọng số 6 tiêu chí: (1) Bền vững về nguồn nước hệ số 2; (2) Bền vững về quản lý vận hành hệ số 2; (3) Bền vững về kinh tế và tài chính hệ số 2; (4) Có sự tham gia của cộng đồng hệ số 2; (5) Bền vững về công nghệ hệ số 1; (6) Bền vững về tổ chức hệ số 1; Từ đó thống kê tính bền vững hay kém bền vững của các công trình, đề xuất 9 (chín) phương án kỹ thuật và quản trị nhằm cấp nước sạch và bền vững cho huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2030 và định hướng đến 2050.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phú, H.; Triều, Đ.M.; Hân, H.T.N.; Hà, T.T.M. Đánh giá các công trình cung cấp nước sạch tại huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2022, 744, 80-92.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Tài nguyên nước Quốc gia giai đoạn 2016–2021.

2. Bộ Y tế. Thông tư số 41/2018/TT–BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát CLN sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, 2018.

3. Báo cáo kết quả kiểm kê hiện trạng khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

4. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Báo cáo kết quả xét nghiệm chất lượng nước tại các hệ thống cấp nước năm 2015–2020. 2020. Phụ lục kèm theo tại địa chỉ: https://gis.nuocnongthonbinhthuan.vn.

5. Các Báo cáo hàng tháng về tình hình cấp nước sinh hoạt và kịch bản về phòng, chống hạn hán, thiếu nước sinh hoạt mùa khô năm 2022 tại các Nhà máy nước trên địa bàn nông thôn tỉnh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý.

6. Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận. Niêm giám thống kê Bình Thuận năm 2020, 2021.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016–2020, 2020.

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Báo cáo tóm tắt thuyết minh quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

10. Báo cáo nội dung đề xuất số 11 phương án Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

11. Dũng, P.X. Ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Nhà xuất bản Thanh Niên, 2017.

12. WHO. Guidelines for drinking–water quality: Fourth edition incorporating the first and second addenda, 2022.

13. Phú, H. Các chuyên đề bài giảng môn học quá trình cơ bản trong kỹ thuật môi trường. Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2021.

14. Achieving Sustainable Development Goals in water and sanitation sectors in India, 2021.

15. Sanitary Evaluation of Rural Water Supply Projects – China, 2020.

16. Water Governance of Singapore in Achieving Sustainable Water Security, 2016.

17. Water Management in Korea: Experiences and Achievements, 2017.

18. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ chỉ số theo dõi–đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triễn khai, 2018.

19. Quyết định số 4308/UBND–ĐTQH ngày 12 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về Qui trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc, 2022.