Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; namhoangkt95@gmail.com; duductien@gmail.com; ducbarca88@gmail.com; quandangdinh92@gmail.com; maikhanhhung18988@gmail
2 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ; vovanhoa80@yahoo.com
*Tác giả liên hệ: vovanhoa80@yahoo.com; Tel.: +84–912509932

Tóm tắt

Bài báo dựa trên dữ liệu quĩ đạo bão chuẩn (best-track) trên Biển Đông để xác định các cơn bão, áp thấp nhiệt đới có tính chất thay đổi hướng bất thường trong quĩ đạo giai đoạn 2011-2021. Các tiêu chuẩn xác định bất thường về sự thay đổi hướng dựa trên một số nghiên cứu gần đây cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bao gồm: quỹ đạo bao gồm XTNĐ quay trái trong 24 giờ với góc quay (so sánh với đường đi trung bình trong 12 giờ trước và sau khi xuất hiện quay) ≥ 30o (kí hiệu là XTNĐ quay trái), XTNĐ quay phải trong 24 giờ với góc quay (so sánh với đường đi trung bình trong 12 giờ trước và sau khi xuất hiện quay) ≥ 45o hoặc bão đang di chuyển theo hướng tây bắc đột ngột chuyển hướng sang đông hoặc đông bắc nhưng phải có khoảng cách ≤ 2,5 vĩ độ giữa hai điểm của quỹ đạo bằng 1 kinh độ đông so với điểm quay của XTNĐ (kí hiệu là bão quay phải). Bên cạnh đó là việc khảo sát thống kê theo các năm có tính chất ElNino hoặc LaNina liên quan đến số lượng XTNĐ xảy ra các bất thường trong quỹ đạo này.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nam, H.G.; Hòa, V.V.; Tiến, D.Đ.; Đức, T.A.; Quân, Đ.Đ.; Hưng, M.K. Nghiên cứu thống kê xoáy thuận nhiệt đới có sự thay đổi về hướng đột ngột trong khi di chuyển trên Biển Đông. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2022, 744(1), 26-33.

Tài liệu tham khảo

1. Bart, G.; Heymsfield, G.M.; Tian, L.; Halverson, J.B.; Guillory, A.; Mejia, M.I. Hurricane Georges's Landfall in the Dominican Republic: Detailed Airborne Doppler Radar Imagery. Bull. Amer. Meteor. Soc. 2000, 81, 999–1018.

2. May, P.T.; Kepert, J.D.; Keenan, T.D. Polarimetric Radar Observations of the Persistently Asymmetric Structure of Tropical Cyclone Ingrid. Mon. Wea. Rev. 2008, 136, 616–630.

3. Hsu, L.H.; Kuo, H.C.; Fovell, R.G. On the geographic asymmetry of typhoon translation speed across the mountainous island of Taiwan. J. Atmos. Sci. 2013, 70, 1006–1022.

4. Hsu, L.H.; Su, S.; Fovell, R.G.; Kuo, H.C. On typhoon track deflections near the east coast of Taiwan. Mon. Wea. Rev. 2018, 146, 1495–1510. Doi: https://doi.org/10.1175/MWR-D–17-0208.1

5. Liguang, W.; Zhongping, N.; JingJing, D.; Huijun, Z. Sudden Tropical cyclone track Changes over the Western North Pacific: A Composite Study. Mon. Wea. Rev. 2013, 141(8), 2597–2610. Doi: 10.1175/MWR-D-12-00224.1.

6. Carr, L.E.; Elsberry, R.L. Monsoonal interactions leading to sudden tropical cyclone track changes. Mon. Wea. Rev. 1995, 123, 265–290.

7. Ko, K.C.; Hsu, H.H. Sub–monthly circulation features associated with tropical cyclone tracks over the East Asian monsoon area during July–August season. J. Meteor. Soc. Japan 2006, 84, 871–889.

8. Wu, L.; Zong, H.; Liang, J. Observational analysis of sudden tropical cyclone track changes in the vicinity of the East China Sea. J. Atmos. Sci. 2011, 68, 3012–3031.

9. Cheung, N.K.W. Tropical cyclone formation and movement in the Western North Pacific and North Indian Ocean Basins: the roles of ENSO and the Asian monsoon, DPhil thesis, School of Geography and the Environment, University of Oxford, UK, 2004.

10. Cheung, N.K.W. The roles of ENSO on the occurrence of abruptly recurving tropical cyclones over the Western North Pacific Ocean Basin. Adv. Geosci. 2006, 6, 139–148. Doi: 10.5194/adgeo-6-139-2006.

11. Yu, S.H.; Lu, S.Y. Introduction to tropical climatology, China Meteorological Press, Beijing, in Chinese, 1986.