Tác giả

Đơn vị công tác

1Khoa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội; nguyendinhsonhlvl0123@gmail.com; tuandh@vnu.edu.vn

*Tác giả liên hệ: tuandh@vnu.edu.vn; Tel.: +84–2438584995

Tóm tắt

PAHs (Polycyclic Aromantic Hydrocacbons) là các hợp chất có khả năng gây ung thư xuất hiện ngày càng phổ biến trong môi trường đất, nước, không khí, trầm tích. Nghiên cứu tiến hành đánh giá hiện trạng nồng độ các hợp chất PAHs trong nước Hồ Tây, thành Phố Hà Nội bằng các phương pháp khảo sát, lấy mẫu và phân tích mẫu, thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ trung bình của các hợp chất PAHs dao động từ 0,88 ng/l đến 10,34 ng/l. Tổng hàm lượng các chất PAHs từ 1,80 ng/l đến 52,20 ng/l. Nồng độ PAHs tại các điểm quan trắc đều thấp hơn so với tiêu chuẩn của Mỹ (USEPA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC). Các hợp chất PAHs chiếm tỉ lệ cao nhất trong số 16 hợp chất PAHs tại Hồ Tây là Naphthalene (21%), Anthracene (17%), Phenanthrene (12%). PAHs có nồng độ cao xuất thiện tại các vị trí có nhiều hoạt động của người dân tại các vị trí quan trắc phía Nam và phía Bắc của Hồ Tây.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Sơn, N.Đ.; Tuấn, Đ.H. Đánh giá hiện trạng nồng độ các hợp chất PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) trong nước mặt Hồ Tây, Thành phố Hà Nội. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2023746, 27-35. 

Tài liệu tham khảo

1. He, Y.; Yang, C.; He, W.; Xu, F. Nationwide health risk assessment of juvenile exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the water body of Chinese lakes. Sci. Total Environ. 2020, 723, 138099.
2. Kong, J.; Dai, Y.; Han, M.; He, H.; Hu, J.; Zhang, J.; Shi, J.; Xian, Q.; Yang, S.; Sun, C. Nitrated and parent PAHs in the surface water of Lake Taihu, China: Occurrence, distribution, source, and human health risk assessment. J. Environ. Sci. 2021, 102, 159–169.
3. Sun, Y.; Chen, J.; Qin, W.; Yu, Q.; Xin, K.; Ai, J.; Huang, H.; Liu, X. Gas–PM2.5 partitioning, health risks, and sources of atmospheric PAHs in a northern China city: Impact of domestic heating. Environ. Pollut. 2022, 313, 120156.
4. Zhang, Y.; Zhang, L.; Huang, Z.; Li, Y.; Li, J.; Wu, N.; He, J.; Zhang, Z.; Liu, Y.; Niu, Z. Pollution of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in drinking water of China: Composition, distribution and influencing factors. Ecotoxicol. Environ. Safety. 2019, 177, 108–116.
5. Stading, R.; Gastelum, G.; Chu, C.; Jiang, W.; Moorthy, B. Molecular mechanisms of pulmonary carcinogenesis by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): Implications for human lung cancer. Semin. Cancer Biol. 2021, 76, 3–16.
6. Ali–Taleshi, M.S.; Squizzato, S.; Riyahi Bakhtiari, A.; Moeinaddini, M.; Masiol, M. Using a hybrid approach to apportion potential source locations contributing to excess cancer risk of PM2.5–bound PAHs during heating and non–heating periods in a megacity in the Middle East. Environ. Res. 2021, 201, 111617.
7. Verma, P.K.; Sah, D.; Satish, R.; Rastogi, N.; Kumari, K.M.; Lakhani, A. Atmospheric chemistry and cancer risk assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and Nitro–PAHs over a semi–arid site in the Indo–Gangetic plain. J. Environ. Manage. 2022, 317, 115456.
8. Křůmal, K.; Mikuška, P. Mass concentrations and lung cancer risk assessment of PAHs bound to PM1 aerosol in six industrial, urban and rural areas in the Czech Republic, Central Europe. Atmos. Pollut. Res. 2020, 11(2), 401–408.
9. Zhang, Z.; Xing, X.; Jiang, S.; Qiu, C.; Mo, Z.; Chen, S.; Chen, L.; Wang, Q.; Xiao, Y.; Dong, G.; Zheng, Y.; Chen, W.; Li, D. Global H3K79 di–methylation mediates DNA damage response to PAH exposure in Chinese coke oven workers. Environ. Pollut. 2021, 268, 115956.
10. Huang, C.; Xu, X.; Wang, D.; Ma, M.; Rao, K.; Wang, Z. The aryl hydrocarbon receptor (AhR) activity and DNA–damaging effects of chlorinated polycyclic aromatic hydrocarbons (Cl–PAHs). Chemosphere 2018, 211, 640–647.
11. Cao, H.; Wulijia, B.; Wang, L.; Li, Y.; Liao, X. New perspective on human health risk from polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) on surfaces of structures and buildings for industrial legacy before and after remediation. J. Cleaner Prod. 2022, 379, 134828.
12. Akter, R.; Akbor, M.A.; Bakar Sidddique, M.A.; Shammi, M.; Rahman, M.M. Occurrence and health risks assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in road dust and soil samples at Dhaka city, Bangladesh. Case Stud. Chem. Environ. Eng. 2023, 7, 100304.
13. Zhi, H.; Zhao, Z.; Zhang, L. The fate of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and organochlorine pesticides (OCPs) in water from Poyang Lake, the largest freshwater lake in China. Chemosphere 2015, 119, 1134–1140.
14. Bhutto, S.U.A.; Xing, X.; Shi, M.; Mao, Y.; Hu, T.; Tian, Q.; Cheng, C.; Liu, W.; Chen, Z.; Qi, S. Occurrence and distribution of OCPs and PAHs in water, soil and sediment of Daye lake. J. Geochem. Explor. 2021, 226, 106769.
15. Hijosa–Valsero, M.; Bécares, E.; Fernández–Aláez, C.; Fernández–Aláez, M.; Mayo, R.; Jiménez, J.J. Chemical pollution in inland shallow lakes in the Mediterranean region (NW Spain): PAHs, insecticides and herbicides in water and sediments. Sci. Total Environ. 2016, 544, 797–810.
16. Qin, N.; He, W.; Kong, X.Z.; Liu, W.X.; He, Q.S.; Yang, B.; Ouyang, H.L.; Wang, Q.M.; Xu, F.L. Ecological risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the water from a large Chinese lake based on multiple indicators. Ecol. Indic. 2013, 24, 599–608.
17. Huang, L.; Chernyak, S.M.; Batterman, S.A. PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons), nitro–PAHs, and hopane and sterane biomarkers in sediments of southern Lake Michigan, USA. Sci. Total Environ. 2014, 487, 173–186.
18. Buell, M.C.; Johannessen, C.; Drouillard, K.; Metcalfe, C. Concentrations and source identification of PAHs, alkyl–PAHs and other organic contaminants in sediments from a contaminated harbor in the Laurentian Great Lakes. Environ. Pollut. 2021, 270, 116058.
19. Li, J.; Li, F.; Liu, Q. PAHs behavior in surface water and groundwater of the Yellow River estuary: Evidence from isotopes and hydrochemistry. Chemosphere 2017, 178, 143–153.

20. Duy, V.D. Đánh giá ô nhiễm các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng benzen (PAH) trong không khí ở Hà Nội và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2017.

21. Ngọc, N.T.; Kim, T.T.; Anh, D.H.; Việt, P.H.; Anh, P.T.L.; Vĩ, P.T. Hàm lượng, sự biến thiên và mối tương quan tới phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của PAHs trong bụi mặt đường ở Hà Nội. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 2022, 64(6), 40–44.
22. Anh, H.Q.; Takahashi, S.; Thao, D.T.; Thai, N.H.; Khiet, P.T.; Hoa, N.T.Q.; Quynh, L.T.P.; Da, L.N.; Minh, T.B.; Tri, T.M. Analysis and Evaluation of Contamination Status of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Settled House and Road Dust Samples from Hanoi. VNU J. Sci.: Nat. Sci. Technol. 2019, 35(4), 63–71.
23. Ngoc, N.T.; Kim, T.T.; Anh, P.T.L.; Anh, D.H.; Vi, P.T.; Viet, P.H. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in road dust collected from Quang Ninh: Contamination levels and potential sources. VNU J. Sci.: Nat. Sci. Technol. 2021, 37(1), 19–27.
24. Trang, V.K.; Tuấn, Đ.H. Đánh giá hiện trạng nồng độ hợp chất Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) trong nước sông Nhuệ đoạn chảy qua các quận nội thành Hà Nội. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 740, 46–56.
25. Chi, Đ.T.L. Nghiên cứu sự tồn lưu và rủi ro môi trường của các chất hữu cơ thơm đa vòng (PAHs) trong đất rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trường Đại học Thủy Lợi, 2018.
26. Hoang, T.T.T., Luu, P.T.; Loan, T.T.C.; Dong, N.V.; Bao, L.D.; Yen, T.T.H.; Xuan Huy, D.X. Bioaccumulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Green Mussels (Perna viridis) from Cangio Area, Hochiminh City. VNU J. Sci.: Earth Environ. Sci. 2020, 36(1), 38–45.
27. Slooff, W.; Janus, J.A.; Matthijsen, A.J.C.M.; Montizaan, G.K.; Ros, J.P.M. National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) – Integrated Criteria Document PAHs. 1989, pp. 408.
28. Community, E.E. Water Services Authorities for public water supplies. 2007. p. 1–12.
29. Organization, W.H. Guidelines for drinking water quality. 1998, pp. 495.