Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM

Tóm tắt

Dòng chảy mật độ từ biển Bắc đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các đặc điêm̉ hệ thống hoàn lưu chung ở biển Baltic, trong đó có quá trình trao đổi thẳng đứng giữa cać tâǹ g nước sâu ở trung tâm biển Baltic, cung cấp oxy vàphục hồi tình trạng nước tại đây. Khả năng lan truyền vào trung tâm biển Baltic của dòng chảy mật độ này phụ thuộc vào mức độ biến đổi của chúng ở các thủy vực nước sâu. Mặt khác, khả năng lan truyền này đạt được cao nhất trong thời kỳ xảy ra “dòng hải lưu chính Baltic” (Major Baltic Inflow) (thường xảy ra trung bình 10 năm/lần). Thủy vực Bornholm là thủy vực thứ hai trong chuỗi mắt xích thủy vực nước sâu ở biển Baltic, là nơi xảy ra quá trình biến đổi dòng chảy mật độ từ biển Bắc rất mạnh [3,4,6]. Trong thời kỳ diễn ra “dòng hải lưu chính Baltic”, dòng chảy mật độ cao từ biển Bắc vào thủy vực Bornholm, theo thời gian nó lan truyền xuống các tầng đáy của thủy vực dưới dạng các nhóm dòng chảy nhánh và tạo nên quá trình trao đổi thẳng đứng mạnh mẽ tại đây. Bài báo trình bày vàthảo luận một sốkết quả nghiên cưú đặc điểm lan truyêǹ vàbiêń đôỉ nươć biên̉ Băć trong thủy vực nươć sâu này sau thời gian xảy ra “dòng hải lưu chính Baltic” vào tháng 1 năm 2003.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đinh Ngọc Huy (2019), Một vài đặc điểm lan truyền của dòng chảy mật độ vào thủy vực Bornholm (biển Baltic) trong thời kỳ “dòng hải lưu chính”. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 697, 52-57.

Tài liệu tham khảo

1. Piechura J., Beszczyńska Moller A. (2003), Inflow waters in the deep regions of the southern Baltic Sea - transport and transformations. Oceanologia, 454, 593-621.

2. Feistel, R., Nausch, G., Matth, W., Hagen, E. (2003), Temporal and spatial evolution of the Baltic deep water renewal in spring. Oceanologia, 45,623-642.

3. Feistel R., Nausch G., Matth W., Hagen E. (2003), Temporal and spatial evolution of the Baltic deep water renewal in spring. Oceanologia, 45 (4), 623-642.

4. Kouts T., Omstedt A. (1993), Deepwater exchange in the Baltic proper. Tellus, 45A, 311-324.

5. Omstedt A. (1990), Modelling the Baltic Sea as thirteen sub-basines with vertical. Tellus, 42A, 286-301.

6. Mohrholz V., Dutz J., Kraus G. (2006), The impacts of exceptionally warm summer inflow events on the environmental conditions in the Bornholm Basin. J. Marine Syst., 60, 285-301.

7. Leppäranta, M. and Myrberg. K. (2009), Physical Oceanography of the Baltic Sea. SpringerPraxis, Chichester, UK, 423.