Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
2Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu về bộ chỉ số về khả năng chống chịu của môi trường tự nhiên với biến đổi khí hậu (BĐKH) được xây dựng cho tám phân khu sinh thái tại Việt Nam. Bộ chỉ số bao gồm bốn chỉ số chính: (i) đa dạng của môi trường; (ii) áp lực của con người đến môi trường; (iii) độ linh hoạt của môi trường; và (iv) môi trường đó có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Huỳnh Thị Lan Hương, Đỗ Tiến Anh, Đào Minh Trang, Phạm Ngọc Anh (2014), Nghiên cứu xây dựng khung bộ chỉ số về khả năng chống chịu của môi trường tự nhiên với biến đổi khí hậu cho tám phân khu sinh thái tại  Việt NamTạp chí Khí tượng thủy văn 644, 16-19.

Tài liệu tham khảo

1. Hahn, M. B., Riederer, A. M., Foster, S. O., 2009, The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change- A case study in Mozambique, Global Environmental Change, 19, 74 – 88.
2. Natural England, 2010, Climate Change adaptation indicators for the natural environment, avalaible at www.naturalengland.org.uk.