Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm quốc gia dự báo KTTV

Tóm tắt

Xuất phát từ yêu cầu phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, trong đó trọng tâm là phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, sản xuất nông lâm nghiệp, khai thác năng lượng, dầu khí, giao thông vận tải, phân vụng qui hoạch, xây dựng cơ bản, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên và môr trường, Trung tâm quốc gia dự báo, các Đài KTTV Khu vực và các Trung tâm dự báo KTTV tỉnh đảm nhiệm công tác dự báo và phục vụ thông tin KTTV, đáp ứng các yêu cầu trên.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Oanh (2000), Mạng lưới và chất lượng dự báo thời tiết hạn ngắn, hạn vừa giai đoạn từ năm 1991-1999. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 469, 41-43.

Tài liệu tham khảo