Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả sử dụng các sản phẩm mưa dự báo của mô hình WRFARW vào dự báo báo lũ cho các sông ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Một số thử nghiệm được thực hiện trên các mô hình thủy văn, thủy lực đang được sử dụng tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) Trung ương nhằm đánh giá khả năng sử dụng các sản phẩm dự báo mưa số trị. Các kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy việc đưa các sản phẩm dự báo mưa số trị phục vụ dự báo thủy văn đã góp phần nâng cao chất lượng dự báo lũ cho ở miền Trung và Tây Nguyên.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Minh Tăng, Bùi Đức Long,  Vũ Đức Long (2014), Sử dụng mưa dự báo số trị phân giải cao để nâng cao chất lượng dự báo lũ khu vực miền Trung và Tây NguyênTạp chí Khí tượng thủy văn 644, 32-37.

Tài liệu tham khảo

1. DHI Water & Enviroment, Denmark, 2004: Nam Reference Manual, 218p.
2. DHI Water & Enviroment, Denmark, 2004: MIKE11 Introduction and tutorial, 300p.
3. Bùi Đức Lon, 2001: Mô hình tính toán và dự báo dòng chảy lũ các sông chính ở Quảng Ngãi. Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở, 50tr.
4. Đặng Thanh Mai, 2009: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Wetspa và Hecras mô phỏng dự báo quá trình lũ trên sông Thu Bồn-Vu Gia", Đề tài NCKH cấp Bộ, 250tr.
5. Bahremand, A., Corluy, J., Liu, Y., De Smedt, F., Poórová, J. and Velcická, L., 2005: Stream flow simulation by WetSpa model in Hornad river basin, Slovakia, in: J. van Alphen, E. van Beek, M. Taal (eds.), Floods, from Defence to Management, Taylor-Francis Group, London, pp. 415-422.