Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Bài báo đánh giá khả nàng sử dụng chỉ số Palmer về mức khắc nghiệt hạn trong việc nhận định diễn biến hạn hán một số điểm ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Để tính chỉ số Palmer, đã bước đẩu nghiên cứu xác đinh trữ lượng ẩm hữu hiệu dựa trên kết quả nghiên cứu của FAO. Với chuỗi số liệu 1981 -2005, đã phát hiện được những đợt hạn kéo dài, và cả những đợt hạn xảy ra trong mùa mưa (mùa sinh trưởng). Đây là một trong nh ững nguyên nhân gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp ở vùng này.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

 (2015), Đánh giá đặc trưng hạn một số điểm khu vực nam trung bộ và tây nguyên theo chỉ số palmer. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 649, -8.

Tài liệu tham khảo

1. Palmer W.C., 1965: Meteorological drought. Office of Climatology Research Paper 45. Weather Bureau, Washington, .c. 58 pp.

2. http://www.agf.gov.bc.ca/Soil water storage capacity and available soil moisture