Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Lâm nghiệp

Tóm tắt

Bài báo này nhằm xác định lượng xói mòn đất dưới tán hai loại rừng trồng phổ biến ở Ba Vì là rừng keo tai tượng và rừng thông mã vĩ. Bằng phương pháp xác định lượng xói mòn trực tiếp từ các bãi đo xói mòn và bằng đo tính từ công thức thực nghiệm tính xói mòn, bài báo đã cho thấy xói mòn dưới rừng keo thấp hơn dưới rừng thông do tỉ lệ che phủ của thảm tươi, cây bụi và thảm khô dưới rừng thông thấp hơn. Từ đó, bái báo đề xuất một số biện pháp thiết thực giảm xói mòn đất ở Ba Vì.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Kiều Thị Dương, Đặng Đình Chất, Phùng Văn Khoa (2014), Lượng xói mòn đất tại một số rừng trồng phổ biến ở Ba VìTạp chí Khí tượng thủy văn 644, 48-52.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Văn Điển, 2005. Xác định cấu trúc hợp lí của rừng phòng hộ nguồn nước vùng hồ thuỷ điện Hoà Bình, Tạp chí NN & PTNT, kì 1 tháng 11/2005, Tr. 101-103.
2. N. Hudson (Đào Trọng Năng và Nguyễn Kim Dung dịch, 1981). Bảo vệ đất và chống xói mòn, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
3. Vương Văn Quỳnh, 1994. Nghiên cứu thủy văn và xói mòn ở khu thực nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp,  Kết quả nghiên cứu khoa học 1995-1999, Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội.