Tác giả

Đơn vị công tác

1Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Tóm tắt

Độ dày của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn (KTTV) nói chung; mạng lưới trạm/điểm đo mưa nói riêng có vị trí rất quan trọng trong việc cung cấp chuỗi số liệu nhằm nâng cao chất lượng các bản tin dự báo KTTV. Số liệu mưa có biến thiên rất lớn theo không gian và thời gian. Trong khi đó mạng lưới đo mưa ở nước ta rất còn thưa, khoảng cách trung bình khoảng 16 x 16 km, so với một số nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản (khoảng 5 x 5 km), Hồng Kông (khoảng 1,5 x 1,5km) thì mạng lưới của chúng ta còn rất thưa.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Văn Dương (2014), Sự thay đổi mạng lưới đo mưa giai đoạn 2007-2016 qua một số dự án đầu tư của ngành khí tượng thủy văn Việt NamTạp chí Khí tượng thủy văn 644, 53-55. 

Tài liệu tham khảo

1. Quy phạm Quan trắc khí tượng bề mặt, TCN;
2. Dự án “Phát triển mạng lưới trạm điểm đo mưa, đo mặn phục vụ dự báo KTTV giai đoạn 2010-2012”;
3. Tiểu dự án “Tăng cường năng lực cảnh báo và giám sát lũ lụt Đồng bằng sông Cửu Long” thuộc dự án “Quản lí rủi ro thiên tai” - WB4;
4. Dự án Hợp phần 2 "Tăng cường dự báo thời tiết và hệ thống cảnh báo sớm" thuộc dự án WB5 “Quản lí thiên tai”;
5. Dự án “Tăng cường mật độ điểm đo khí tượng, đo mưa tự động phục vụ dự báo thời tiết và đảm bảo an toàn hồ chứa nước”;
6. Quyết định số 929/2010/QĐ-TTg, ngày 2 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020;
7. Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg, ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch  tổng thể mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020”;
8. http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam