Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm quốc gia dự báo KTTV

Tóm tắt

Hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình là hai hệ thống sông lớn, chi phối mọi hoạt động kinh tế của các tỉnh phía bắc nước ta. Mưa lũ trên hai hệ thống sông đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh-tế quốc dân. Sự phát triển của xã hội, công tác quản lý và khai thác hợp lý tài nguyên nước, điều hành các công trình thủy điện và thủy nông, công tác phòng tránh lũ lụt giảm nhẹ thiệt hại, đặc biệt tình trạng khẩn cấp phải phân chậm lũ đòi hỏi cấp bách những người làm công tác dự báo thủy văn phải báo được tình hình lũ dài ngày hơn và chính xác hơn. Điều đó đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của dự báo thủy văn hạn vừa.

Ở Việt Nam, từ năm 1966 đến nay, dự báo thủy văn hạn vừa đã là khâu thường xuyên, quan trọng trong nghiệp vụ. Sản phẩm của dự báo thủy văn hạn vừa là các trị số trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất trong 5 ngày của lưu lượng hoặc mực nước tại các trạm Hà Nội, Phả Lại (từ năm 1966), Hoà Bình (từ 1979), Thác Bà (từ 1982) và Yaly (từ 1993). Trong suốt 34 năm qua, công cụ chính để dự báo thủy văn hạn vừa là các biểu đồ kinh nghiệm đơn giản dạng Hmax = f(Hchân, Xtblv).

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và để đáp ứng yêu cầu cấp bách về hiện đại hoá công tác dự báo, đã tiến hành lựa chọn mô hình mưa rào- dòng chảy TANK để dự báo hạn vừa quá trình lũ các sông chính ở Bắc Bộ. Chính mô hình này đã được ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả trong tính toán và dự báo dòng chảy ngày ở Nhật Bản và nhiều nơi trên thế giới (từ 1956-đến nay) và trong dự báo ngắn hạn (trước 24 giờ) quá trình lũ thượng lưu hệ thống sông Thái Bình ở Việt Nam từ năm 1997 đến nay.

Hơn nữa, cơ sở tạo khả năng ứng dụng mô hình TANK trong nghiệp vụ dự báo thủy văn hạn vừa ở nước ta là có thể khai thác hàng ngày mưa dự báo trong mạng Internet, tại Trung tâm Quốc gia dự báo KTTV của

  • Trung tâm dự báo hạn vừa Châu Âu (ECMWF) (European Center for Medium Range Weather Forecast) với lượng mưa ngày dự báo trước 24h, 48h, 72h, 96h, 120h cho các vùng thuộc lưu vực sông Đà, Thao, Lô, Hồng, Thái Bình, Cầu, Thương, Lục Nam.
  • Số liệu GRIB của Nhật Bản do JMA (Japan Meteorological Agency, Tokyo) với lượng mưa ngày dự báo trước 24h, 48h, 72h cho vùng thuộc lưu vực sông Đà, Thao, Lố, Hồng, Thái Bình, Cầu, Thương, Lục Nam.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Lan Châu (2000), Khả nảng ứng dụng mô hình mưa rào-dòng chảy trong dự báo hạn vừa của quá trình lũ các sông chính ở Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 480, 35-40.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Lan Châu, Trần Bích Liên, ứng dụng một số mô hình thích hợp để dự báo lũ thượng lưu hệ thống sông Thái Bình.- Đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục 1995- 1997, Hà Nội.

2. Đỗ Cao Đàm, Hà Văn Khối, Trịnh Quang Hòa,.... Thủy văn công trình. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 1993.

3. Trần Bích Liên, ứng dụng mô hình TANK vào tính toán dự báo lũ sông Cầu.- Báo cáo tại Hội nghị tổng kết khoa học kỹ thuật dự báo KTTV lần thứ 3, tháng 1 hăm 1991.

4. Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển, Đặng Lan Hương. Nghiên cứu phương pháp tính toán đặc trưng dòng chảy năm và phân phối dòng chảy trong năm của sông suối nhỏ.- Đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục 1991, Hà Nội.