Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Thủy Điện và Năng Lượng Tái Tạo

2 Khoa Thủy Văn & Tài Nguyên Nước, Trường Đại học Thủy Lợi

Tóm tắt

Sự phát triển của các đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề thoát lũ tại các hệ thống sông. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vấn đề này chưa được nghiên cứu kỹ để có những đánh giá một cách định lượng. Trong nghiên cứu này, mô hình Mike Flood được sử dụng để mô phỏng hệ thống sông chế độ thủy động lực hạ lưu hệ thống sông Kone - Hà Thanh. Hệ thống mô phỏng trong điều kiện hiện trạng và khi phát triển các khu độ thị mới. Dựa trên cơ sở so sánh kết quả mô phỏng trong 2 điều kiện ứng với trận lũ 2016 để đưa ra những đánh giá cụ thể về vấn đề tiêu thoát lũ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đỗ Anh Đức, Bùi Mạnh Bằng, Hoàng Đức Lâm (2018), Đánh giá ảnh hưởng của các khu đô thị mới đến vấn đề thoát lũ hạ lưu hệ thống sông Kone – Hà Thanh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 696, 10-19.

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Anh Đức, Trần Kim Châu, Nguyễn Thanh Thủy và Lê Thị Thu Hiền (2018), Thiết lập mô hình mưa rào dòng chảy phục vụ công tác dự báo lũ cho hệ thống hạ lưu sông Kone-Hà Thanh, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên ĐHTL 2018

2. Pestana, R., Matias, M., Canelas, R., Araújo, A., Roque, D., Van Zeller, E., Trigo-Teixeira, A., Ferreira, R., Oliveira, R., Heleno, S. (2013), Calibration of 2d hydraulic inundation models in the floodplain region of the lower Tagus river, Proc. ‘ESA Living Planet Symposium 2013’, Edinburgh, UK 9-13 September 2013 (ESA SP-722, December 2013).

3. Phạm Văn Chiến, Nguyễn Văn Giang (2018), Mô phỏng mực nước dâng thêm khi phát triển các bãi ngập ven sông thành các khu đô thị: Áp dụng cho khu bãi ngập ven sông Cả, đoạn qua thành phố Vinh - Nghệ An. Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên ĐHTL 2018.

4. Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thông Bình Định (2016), Báo cáo đánh giá thiệt hại lũ trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 1991 đến năm 2016.

5. Sở Xây Dựng Bình Định (2018), thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung tỉ lệ 1/10.000 thị xã an nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 (dự thảo).

6. Syme, W.J. (2008), Flooding in urban areas - 2D modelling approaches for building and Fences, Engineering Australia, 9th National Conference on Hydraulics in Water Engineering Darwin Convention Centre, Australia 23-26 September 2008.