Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

Tóm tắt

Tại tỉnh Ninh thuận tính hình hạn hán, thiếu nước ngày càng gia tăng, nguồn nước đang ngày càng khan hiếm. Để đảm bảo đủ nước phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội thì công tác quản lý, phòng chống hạn là vấn đề cần được quan tâm. Kết quả ứng dụng chỉ số hạn K (chỉ số cán cân nguồn nước, đánh giá mức độ khô hạn, thiếu nước và xây dựng bản đồ hạn hán tại tỉnh Ninh thuận đã cho một cái nhìn tổng quan về hạn và khả năng xảy ra hạn và đây cũng là cơ sở để tham khảo trong thiết lập hệ thống đánh giá, giám sát và cảnh báo hạn hán, cho phép định hướng khai thác nguồn nước hợp lý.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Huỳnh Phú (2018), Nghiên cứu đánh giá mức độ khô hạn ở tỉnh Ninh Thuận dựa trên chỉ số khô hạn K. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 696, 27-33.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Trọng Hiệu (1995), Phân bố hạn hán và tác động của nó ở Việt Nam. Đề tài NCKH, Tổng cục KTTV.

2. Đào Xuân Học (2001), Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh duyên hải miền Trung, Đề tài NCKH cấp Nhà nước.

3. Nguyễn Quang Kim và cs (2005), Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH và CN cấp nhà nước, mã số: KC.08-22.

4. Huỳnh Phú (2018), Nghiên cứu chỉ số cán cân nguồn nước để xây dựng bản đồ khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh thuận. Hội thảo Khoa học công nghệ 7/2018. Trường Đại học công nghệ TP Hồ Chí Minh - Hutech.

5. Trần Thục (2008), Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đề án cấp Bộ - Viện Khoa học KTTV và Môi trường.

6. Lê Trung Tuân (2009), Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp KHCN phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền Trung. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Viện Khoa học Thuỷ lợi.

7. Bùi Đức Tuấn (2003), Đặc điểm khí týợng thủy vãn tỉnh Ninh Thuận.

8. Prathumchai, K., Honda, K., Nualchawee, K. (2001), Drought risk evaluation using Remote sensing and GIS: A case study in Buri Province.

9. Climate Change (2007), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom & New York, NY, USA.