Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Báo cáo trình bày kết quả ứng dụng viễn thám và GIS để đánh giá sự dịch chuyển và thay đổi độ rộng cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên. Từ dữ liệu ảnh Landsat thu thập được trong giai đoạn 1988 - 2015, đã sử dụng phần mềm ENVI 5.1 và công cụ GIS để phân tích, giải đoán dữ liệu ảnh, phục vụ đánh giá sự dịch chuyển và thay đổi độ rộng cửa sông. Kết quả tính toán cho thấy, trong giai đoạn 1988 - 2001, cửa sông Đà Nông có xu thế dịch chuyển từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây, độ rộng cửa sông thay đổi hàng năm nhưng xu thế bồi lấp là chủ yếu. Trong giai đoạn 2002 - 2 013, vị trí cửa sông tương đối ổn định, cửa sông ít dịch chuyển, thời kỳ ổn định nhất là từ năm 2010 - 2011, độ rộng cửa sông gần như không đổi. Trong giai đoạn 2014 - 2015, cửa sông mở rộng và bị xói lại, ở cả phía trong và ngoài cửa sông.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phùng Đức Chính, Trần Ngọc Vĩnh, Phạm Duy Huy Bình, Nguyễn Tiền Giang (2018), Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá sự dịch chuyển và thay đổi độ rộng cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 696, 34-41.

Tài liệu tham khảo

1. UBND tỉnh Phú Yên (2016), Báo cáo về việc Dự án Nạo vét, khai thông hạ lưu và cửa biển sông Đà Nông, xã Hòa Hiệp Nam và xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa.

2. Ke Zhaiand et. al. (2015), Comparison of surface water extraction performances of different classic water indices using OLI and TM imageries in different situations, Geo-spatial Information Science. 18(1), pp. 32-42.

3. Butt, Shabbir, Ahmad, and Aziz (2015), Land use change mapping and analysis using Remote Sensing and GIS: A case study of Simply watershed, Islamabad, Pakistan, The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 18(2), 251-259, doi:10.1016/j.ejrs.2015.07.003.

4. Dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat từ website: http://earthexplorer.usgs.gov/.