Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

2Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học QG Hà Nội

3Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Tóm tắt

Kết quả đánh giá khả năng dự báo mưa lớn của hệ thống dự báo tổ hợp hạn ngắn (SREPS) trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ dựa trên số liệu quan trắc tại 14 điểm trạm trong giai đoạn 2010 đến 2017 được đưa ra trong bài báo này. Lượng mưa tích lũy 24h được sử dụng để đánh giá. Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống SREPS nói chung có xu hướng dự báo thiên thấp tại hầu hết các ngưỡng mưa và hạn dự báo. Với dự báo định lượng, SREPS có khả năng dự báo tốt lượng mưa hạn dự báo 24h (với ngưỡng mưa dưới 100mm) và hạn dự báo 48h (với ngưỡng mưa dưới 50mm). Đối với hạn dự báo 72h, chất lượng dự báo mưa không được tốt. Ngoài ra, với lượng mưa lớn hơn 100mm/24h, dự báo mưa từ các dự báo thành phần của hệ thống SREPS đều không có khả năng dự báo được. Dự báo trung bình tổ hợp chỉ đem lại sự cải thiện trong chất lượng dự báo trong 24h đầu tiên do độ tán của SREPS tại hạn dự báo này là phù hợp và phần nào nắm bắt được nghiệm thực.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thanh Thủy, Võ Văn Hòa, Trần Tân Tiến, Mai Khánh Hưng (2018), Đánh giá chất lượng dự báo mưa lớn của hệ thống dự báo tổ hợp hạn ngắn trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 696, 42-53.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Bình Minh và cộng sự, (2012), Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá khách quan các sản phẩm của mô hình dự báo số cho khu vực Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Bộ, 180tr.

2. Võ Văn Hòa và công sự, (2012), Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Bộ, 188tr.

3. Bùi Minh Tăng và cộng sự, (2014), Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo mưa lớn thời hạn 2-3 ngày phục vụ công tác cảnh báo sớm lũ lụt khu vực Trung Bộ Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH độc lập cấp Nhà Nước, 263tr.

4. Dư Đức Tiến và công sự, (2013), Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp hạn vừa cho khu vực Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Bộ, 128tr.

5. Chương trình nghiên cứu thời tiết toàn cầu (WWRP), (2017), Các phương pháp đánh giá dự báo. Hội thảo về các phương pháp đánh giá dự báo lần thứ 7, Berlin, Germany (http://www.cawcr.gov.au/projects/verification/).