Tác giả

Đơn vị công tác

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vãn Trung ương

Tóm tắt

Bài viết đánh giá kỹ năng dự báo hình thế nhiệt độ mùa đông của một số mô hình toàn câu. Phương pháp sử dụng là phép phân tích quay thành phần chính (REOF). Kết quả phân tích cho thấy, phổ biến các mô hình đều diễn tả được xu thế tăng, giảm nhiệt độ trên qui mô lớn, đặc biệt vào những năm có cực trị điển hình như năm lạnh (1983) và năm ấm (1997). Thông qua kết quả phân tích, bài viết nhằm cung cấp thông tin về khả nâng dự báo xu thế qui mô lớn của lớp các mô hình toàn câu này.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tạ Hữu Chỉnh, Lương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Diễm Hương ( 2015), xem xét khả năng dự báo hình thể nhiệt độ  mùa đông của một số mô hình toàn cầu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 650, 1-5

Tài liệu tham khảo

  1. Allen, M. R., et all (1996): Distinguishing modulated oscilations from coloured noise in multivariate datasets Clim. Dyn. 12 (11), 775-784.
  2. Wang, Bin, Renguang Wu, K-M. Lau, 2001: Interannual Variability of the Asian Summer Monsoon: Con­trasts between the Indian and the Western North Pacific-East Asian Monsoons. J. Climate, 14,4073-4090
  3. Silvia, AM. (2001): "Statistical method for signal detection in climate" Danish center for earth system sci­ence (DCESS), Niels Bohr institute for astronomy, physics and geophysics, University of Copenhagen, Den­mark, page. 8-21.